Prezentare liceu

" Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face..."

Constantin Brâncuși

    Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" din Sfântu Gheorghe este singurul liceu tehnologic cu predare în limba română din oraș. Școala oferă învățământ liceal de zi și seral, școală postliceală și școală profesională. Având în vedere faptul că școala furnizează instruire specializată la nivelurile 3, 4 și 5, în domeniile comerț, turism și alimentație, estetică și îngrijirea corpului uman, ea recrutează elevi din comunitățile românești și maghiare din județul Covasna, dar și din județele învecinate.

 

În anul școlar 2023-2024, funcționează un număr de 15 clase în cadrul unității de învățământ, totalizând un număr de aproximativ 335 de elevi cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani.

IX A liceu      Organizator banqueting

IX B prof       Bucătar / Lucrător hotelier

IX C prof       Comerciant-vânzător

XA liceu        Tehnician în activități de comerț

X B prof        Ospătar/vânzător în unități de alimentație

X F prof        Frizer/coafor/manichiurist/pedichiurist

XI A liceu      Tehnician în gastronomie

XI B prof       Bucătar / Ospătar/vânzător în unități de alimentație

XI C prof       Comerciant-vânzător

XII A liceu     Tehnician în activități de comerț

XI Seral liceul Tehnician în activități de comerț

XII Seral - liceu Tehnician în turism

XIII Seral- liceu Tehnician în turism

I POSTLICEAL   Cosmetician

II POSTLICEAL  Tehnician Controlul Calității Produselor Agro- Alimentare

Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși“ este unica instituție de învățământ cu predare în limba română din zonă, care are posibilitatea de a răspunde la nevoile pieței de muncă în domenii foarte importante, prezente în orice activitate economică a secolului XXI: Comerț, Turism și Alimentație, Estetica și Îngrijirea Corpului Omenesc.

Indiferent de unde vin elevii noștri, ei pleacă mai bine pregătiți, cu un ,,pașaport” pentru viitorul lor. Acest  ,,pașaport” este Suplimentul Europass la certificatul profesional care descrie:

Calificarea profesională + Suplimentul Europass la certificatul profesional = combinația perfectă atunci când soliciți un loc de muncă.

Scurt istoric


Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" este fostul Grup Școlar de Cooperație care s-a înființat la 1 octombrie 1949, ca urmare a Reformei învățământului, printr-o hotărâre a Guvernului României. Cele trei imobile în care a început să funcționeze școala au fost date în folosință de către Ministerul Învățământului, atestarea dreptului Cooperației de consum asupra imobilelor făcându-se prin H.C.M.2292/1954, conform documentației existente la Centrocoop București. Până în 1989, școala a făcut parte din rețeaua unităților școlare ale sistemului  cooperatist alături de școlile de cooperație din: Brăila, Botoșani, Vaslui, Oradea, Alba Iulia, Bistrița, Baia Sprie, Târnăveni, Râmnicu Vâlcea, Constanta, Buzău, Ploiești.

  Ca unitate de învățământ a cooperației, de-a lungul timpului, a pregătit elevii  pentru ciclul de liceu, școala profesională, ucenici și școala postliceală.

Specializările în care au fost pregătiți s-au schimbat, dar nu esențial, în  funcție de necesitățile de integrare a elevilor pe piața muncii, la nivel de țara, dar și în funcție de baza materială a școlii.   La început, unitatea a funcționat ca liceu, pregătind cadre medii: merceologi, contabili, statisticieni, tehnicieni, lucrători comerciali etc. Mai târziu, datorită  extinderii activității cooperativelor și a necesarului de forță de muncă  productivă, a început pregătirea muncitorilor calificați în meseriile de cizmar,  croitor, tâmplar, zidar, vânzător, zugrav, mozaicar, faianțar, bucătar-cofetar, cofetar-patiser, ospătar.

  Începând cu anul 1978, se conturează profilul actual al școlii. Unitatea își  schimbă denumirea din Centrul Școlar Cooperatist în Școala de Cooperație, unitatea în care pe lângă clasele profesionale au continuat să funcționeze și  clase cu prima treaptă de liceu.

    În toți acei ani, planul de școlarizare a fost elaborat în strânsă concordanță cu necesarul de forță de muncă a unităților cooperatiste.  În sistemul cooperatist, elevii erau recrutați pe bază de contract, ei fiind  nevoiți să se întoarcă în calitate de salariați la Federalcoop-urile care au  încheiat contractul. Până în 1990, elevii fiind recrutați prin examen de admitere și proba de aptitudini la nivel de Federalcoop-uri, fiecare județ avea un număr limitat de locuri (3-5), astfel încât clasele erau constituite din elevi veniți din toată țara, majoritatea lor locuind în internatul școlii.

Începând cu anul școlar 1997/1998 prin Ordinul Ministrului Învățământului nr.5096/14.10.1997, semnat de D-l Andrei Marga, școala a fost trecută în   rețeaua învățământului de stat și a primit numele de Grupul Școlar Economic Nr.2. În urma documentației înaintate la Inspectoratul Școlar Județean și Ministerul Educației și Cercetării, prin aprobarea nr.3579/2002 semnată de D-na ministru Ecaterina Andronescu, începând cu 28-02-2003, ziua în care s-a desfășurat festivitatea de decernare a noului nume, școala noastră se numește Grupul Școlar " Constantin Brâncuși ".

În anul 2012 prin Hotărârea Consiliului Local Sfântu Gheorghe 25/2012 se schimbă denumirea liceului din Grup Școlar "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" în Liceul Tehnologic "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" .

De-a lungul celor aproape 75 de ani de existența, școala a pregătit mii de absolvenți calificați mai întâi pentru sistemul cooperației și apoi pentru cel de stat. 

La concursurile pe meserii organizate la nivel județean și național elevii noștri au făcut dovada unei înalte pregătiri de specialitate, cunoștințele acumulate fiind valorificate la locul de muncă.

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna a luat ființă în 1949 ca unitate şcolară în sistem cooperatist pregătind, până în 1990, muncitori calificaţi, contabili, tehnicieni pentru cooperativele comunale din diferite judeţe ale ţării.

Inițial, unitatea a funcţionat ca liceu, pregătind cadre medii în meseriile de contabil, merceolog, statistician, tehnician, lucrător comercial etc. Ulterior, după 1990, şcoala s-a menţinut având profiluri solicitate frecvent pe piaţa muncii. Cu timpul numărul de clase a crescut, profilurile s-au diversificat, iar în ultimii ani a fost introdusă şi forma postliceală de învățământ.

Școala noastră se caracterizează print-un ethos profesional bun.

Trăsăturile dominante sunt: cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru prietenie, libertatea de exprimare. A fost elaborat regulamentul de ordine internă care cuprinde norme privind activitatea cadrelor didactice, a personalului nedidactic, didactic-auxiliar şi pe cea a elevilor.

Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Comunicarea cadrelor didactice cu elevii este bună. Comunicarea cu familiile elevilor este eficientă (se organizează periodic întâlniri cu părinţii şi se comunică în scris informaţii referitoare la comportamentul şi rezultatele elevilor). Se încearcă permanent implicarea responsabilă a părinților în activitățile pe care elevii le desfășoară în cadrul liceului punându-se accent pe participarea acestora la buna guvernare în școală.

Profesorii utilizează o gamă variată de strategii de predare-învăţare şi sunt preocupaţi de implicarea activă a elevilor în actul învăţării dezvoltându-se un învățământ centrat pe elev; elevii cu dificultăți de învățare sunt permanent ajutați să depășească aceste dificultăți fiind cuprinși într-un învățământ incluziv care contribuie la micșorarea decalajelor care încă sunt între elevi ca și nivel de pregătire.

Evaluarea elevilor este iniţială, formative, sumativă şi utilizează instrumente diverse, punându-se accent pe instrumentele alternative de evaluare.

Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin.

Echipa managerială are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizației şi a nevoilor ei.

Cultura organizațională conduce la aprecierea dinamică a dimensiunilor cheie din cadrul unei instituții. Acest mod dinamic de diagnosticare permite identificarea și explicarea punctelor forte precum şi a insuficientelor cultural-organizatorice ce pot fi îmbunătățite prin implementarea unor strategii bine evaluate, capabile de a impune perfecționarea și eficientizarea performanţei etice şi organizaționale din cadrul unei instituții.    De-a lungul existenței sale, școala s-a bucurat de sprijinul necontenit și necondiționat al întregii comunități românești, ai prefecților și al deputaților români din municipiu și din zona.

        Anual, în luna mai, cu ocazia Sărbătorii Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, organizăm Zilele " Constantin Brâncuși ". Cu aceasta ocazie se desfășoară  la nivelul scolii, de-a lungul a doua-trei zile, o mare varietate de activități școlare , artistice și sportive, la care participă elevii școlii noastre și invitații de la alte școli ale municipiului și de la școlile partenere.  

Noul nume al școlii ne onorează și ne obligă în același timp. Suntem încântați să purtăm numele unui artist genial al spiritualității românești ce a privit in  permanență în sus: " Iubesc tot ceea ce se înalță". Păsările sale și Coloana  Infinitului sunt o dovadă în acest sens. De asemenea, ne vom face o datorie de conștiință din a pregăti elevii care să fie, la rândul lor, mândri ca au absolvit cursurile școlii noastre.

 MISIUNEA ȘI VIZIUNEA

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sfântu Gheorghe

 

VIZIUNEA NOASTRĂ: Crearea unei comunități înfloritoare!

 

 Să aibă porțile deschise pentru toți doritorii de educație și profesionalizare indiferent de vârstă, etnie, statut social sau profesional și să asigure un viitor european și șanse egale de afirmare pentru toți elevii școlii. În fiecare an, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sfântu Gheorghe va desfășura un învățământ profesional și tehnic consolidat, eficient, orientat către piață, adaptat nevoilor în schimbare ale comunității locale, aspirațiilor individuale și dezvoltării regionale și județene.

Să aibă porțile deschise pentru toți doritorii de educație și profesionalizare indiferent de vârstă, etnie, statut social sau profesional și să asigure un viitor european și șanse egale de afirmare pentru toți elevii școlii.

 

VALORILE NOASTRE: Întregul personal de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” promovează MÂNDRIA, UNITATEA ȘI RESPECTUL.

MISIUNEA NOASTRĂ: SĂ SCHIMBĂM VIAȚA CELOR CARE ÎNVAȚĂ!